VERDIVEKST

AF skal skape kontinuerlig verdivekst som gjør selskapet attraktivt for investorer. Dette gir handlefrihet for virksomheten, og rom for utvikling av de ansatte. AF skal søke muligheter og organisere og drive virksomheten slik at verdiene selskapet skaper blir synliggjort.
LØNNSOMHET

MÅL

AFs målsetting er å ha bedre driftsmargin og bedre avkastning på investert kapital enn sammenlignbare selskaper.

AF har som mål å ha en avkastning på investert kapital som er høyere enn 20 prosent og en driftsmargin over 5 prosent.

RESULTAT 2015

AF oppnådde en driftsmargin på 8,1 prosent i 2015. Avkastning på investert kapital var 53,6 prosent.

53,6 %

AVKASTNING
PÅ INVESTERT KAPITAL

SOLIDITET

MÅL

AFs mål for soliditet er å ha en egenkapitalandel på minimum 20 prosent, og til enhver tid ha tilstrekkelig likviditet til å dekke konsernets løpende behov.

RESULTAT 2015

AFs egenkapitalandel ved utgangen av 2015 var på 29,1 prosent, og konsernet hadde tilgjengelige kreditt- og lånefasiliteter på MNOK 2 073 per 31.12.15.

29,1 %

EGENKAPITALANDEL

UTBYTTE

MÅL

AFs utbyttepolitikk er å gi aksjonærene en konkurransedyktig avkastning i form av utbytte.
Utbytte utbetales halvårlig. Utbyttet skal være stabilt og fortrinnsvis stigende i takt med resultatutviklingen. AF Gruppens intensjon er å over tid utbetale minimum 50 prosent av årets resultat som utbytte.

RESULTAT 2015

AF utbetalte i 2015 utbytte for regnskapsåret 2014 på totalt NOK 8,00 per aksje. Resultat per aksje var i 2014 NOK 5,11. Resultat per aksje var i 2015 NOK 7,64. For 2015 foreslås et utbytte for utbetaling i 1. halvår 2016 på NOK 5,00 per aksje. Utbytte for utbetaling i 2. halvår 2016 vil offentliggjøres ved fremleggelsen av resultatet for 3. kvartal 2016.

5,00* NOK

UTBYTTE PER AKSJE

*Utbytte for utbetaling i 1. halvår 2016

HMS

MÅL

AFs målsetting er å gjennomføre alle aktiviteter uten skader, med H-verdi lik null og sykefravær på under 3,0 prosent.

AF stiller samme krav til sine samarbeidspartnere som til seg selv, og inkluderer disse i sine måltall for skader med fravær.

RESULTAT 2015

AF oppnådde en H-verdi på 1,0 og et sykefravær på 3,7 prosent. Dette er blant de beste resultatene for sikkerhet innen entreprenørbransjen.

3,7 %

SYKEFRAVÆR