Offshore

PATENTERT SUKSESS

På 93 dager fjernet AF Offshore Decom plattformen B11 i Nordsjøen og sendte 9 300 tonn masse til gjenvinning. Flere av løsningene i prosjektet var så nyskapende at det er søkt patent på dem.

Down

Siden 1976 har B11 stått i tysk sektor av Nordsjøen og bidratt til å komprimere gass fra Ekofisk og Draupner. Gassen ble sendt til Tyskland via gassrørledningen Norpipe fram til plattformen ble pensjonert i 2013. AF Offshore Decom hadde fjernet søsterplattformen H7, og fikk like godt oppdraget med å fjerne B11 også.

– H7-oppdraget i 2013 var en suksess, likevel var det en del forbedringspunkter vi kunne ta med oss inn i B11-prosjektet, forteller prosjektleder Alice Olsen. Til sammen ble over 700 erfaringspunkter identifisert etter H7-prosjektet. De ble trukket sammen i ti fokusområder som ble tatt med i planleggingen av B11prosjektet.

– Erfaringsoverføringen mellom de to prosjektene gjorde at vi brukte 39 dager mindre på å fjerne B11 enn H7 – noe som tilsvarer om lag 30 prosent mindre tidsbruk. Å bruke tid på å lære av egne erfaringer er noe av nøkkelen til at prosjektet ble så vellykket, sier Ricky Ryttmar, som var prosjektleder under forberedelsene og gjennomføringen offshore. Under avslutningen overtok Olsen som prosjektleder, også i perioden da plattformens ulike deler ble gjenvunnet ved anlegget på Vats.

UNG ORGANISASJON

9. februar 2015 sto en ivrig gjeng i Esbjerg i Danmark og ventet på å bli transportert 130 nautiske mil rett vest og ut i havgapet. Halvannet år med intense forberedelser skulle kulminere i det faktiske fjerningsarbeidet.

– Det føltes utrolig godt endelig å komme i gang. Samtidig er det den detaljerte planleggingen som sørger for at operasjonen offshore går knirkefritt. Vi hadde forberedt oss på alle mulige scenarier og eventualiteter, slik at vi uansett hva som skjedde hadde en plan B og en plan C i bakhånd, forteller Olsen.

– Et av AF Offshore Decoms aller største fortrinn er at det samme teamet som planlegger operasjonen også reiser offshore for å gjennomføre den. Det gir et eierskap til jobben som er helt avgjørende, sier Ryttmar.

– Vi er en ung og fleksibel organisasjon der ferske medarbeidere raskt får tillit. Presterer man, får man raskt mer ansvar. Av det får man motiverte og dedikerte medarbeidere, tilføyer Olsen.

EFFEKTIVT OG MILJØVENNING

Selv om AF Offshore Decom begynner å få en del erfaring med lignende prosjekter som H7 og B11 er selskapet fortsatt relativt ungt i offshore-bransjen, og medarbeiderne har langt ifra begynt å stivne i etablerte metoder. Ideen om å stable plattform-modulene i høyden på det det 160 meter lange jack up-fartøyet som står ved siden av plattformen med sine seks bein plassert på havbunnen 32 meter lenger ned, ble møtt med løftede øyebryn i møte med erfarne tungløftaktører.

– Ved å stable modulene i høyden sparte vi flere turer for jack up-fartøyet de 260 nautiske milene til videre demontering ved Miljøbase Vats. Vi kunne rett og slett ta med mye større last på hver tur, forteller Ryttmar.

– Jack up-fartøyet er den største kostnadsdriveren i utførelsen av prosjektet. Å spare inn en dag eller to utgjør mye penger, legger Olsen til.

En annen smart nyvinning AF Offshore Decom klekket ut, var løfteblokker som både kunne løfte både plattform-modulene fra plattformen over på jack up-fartøyet, og fra fartøyet og i land på Miljøbase Vats. Dermed ble prosessen langt mer effektiv.

– Modulene er som legoklosser sammenføyd til en plattform. Den tradisjonelle måten å løfte dem på har vært å bruke såkalte løfteører som er sveiset på og deretter fjerne dem når modulen er installert. Dermed må de sveises på igjen når modulen skal fjernes, forklarer Ryttmar.

Metoden er tidkrevende både med tanke på tiden sveisingen tar og tiden som brukes til den påfølgende kvalitetskontrollen av sveisen.

– Derfor har vi utviklet og tatt patent på en ny type løfteblokker som ikke krever sveising av løfteører. Det er en langt mer effektiv metode, sier Olsen.

Følelsen da vi var ferdige med B11 og kunne konkludere med at all planleggingen fungerte perfekt ... Gleden over å lykkes overskygger alt!

PROSJEKTLEDER RICKY RYTTMAR

Gode forberedelser og flere nyvinninger førte til at Alice Olsen, Ricky Ryttmar og resten av teamet kunne feire en hundre prosent vellykket plattformfjerning

PERFEKT PLANLEGGING

99 prosent av stålet fra B11 er kildesortert og gjenvunnet til armeringsjern, spiker og annet. Hver enkelt modul blir grundig kartlagt og merket før fjerningen, slik at Miljøbase Vats er forberedt på hva som kommer. Miljøbase Vats er Europas mest moderne og miljøvennlige anlegg for mottak, sortering og gjenvinning av stål og andre materialer.

– Det er fint å tenke på at gjenvinningsgraden er så høy, og at stålet får nytt liv etter at plattformen er fjernet, sier Olsen.

I dag finnes det ingen spor igjen av B11s 40 år lange opphold i Nordsjøen.

– Det er først etterpå man kjenner hvor krevende offshore-gjennomføringen er – man er alltid på hugget og klar til å løse utfordringer som måtte komme. Men gleden over å lykkes overskygger alt! H7 var et bra prosjekt, men følelsen da vi var ferdige med B11 og kunne konkludere med at all planleggingen fungerte perfekt var helt fantastisk! sier Ricky Ryttmar.

B-11

I løpet av 80 dager i 2015 ble kompresjonsplattformen B11 hentet på tysk kontinentalsokkel i Nordsjøen og fraktet til AF Miljøbase Vats i Rogaland for riving og gjenvinning. Plattformen var tilknyttet gassrørledningen Norpipe som går fra Ekofisk til Emden i Tyskland. Den kom i drift i 1977 og ble fjernet da behovet for gasskompresjon i Norpipe minsket. B11 ble fjernet i henhold til Ospar-konvensjonen og AF hadde ansvaret for planlegging, prosjektering, og gjennomføring av offshorekampanjen, i tillegg til riving og gjenvinning av totalt 9 000 tonn med offshorestrukturer.

Oppdragsgiver: Statoil på vegne av Gassco (operatør)

KONTRAKTSSUM, MNOK

500

FERDIGSTILLELSE

2015

«B11-prosjektet viser en fleksibel organisasjon med stor evne til å tenke nytt. Det er vi stolte av.»

RICKY RYTTMAR, PROSJEKTLEDER

FLERE SENTRALE PROSJEKTER

MURCHISON

Murchison-plattformen står på britisk kontinentalsokkel øst for Shetlandsøyene, og er en av de største stålunderstellsplattformene i Nordsjøen. Den har vært operativ fra 1980 til produksjonen opphørte i mars 2014. AF, i konsortium med Heerema Marine Contractors, står bak engineering, forberedende arbeider, fjerning og gjenvinning av topsides samt stålunderstellet til plattformen – i alt mer enn 37 000 tonn. Offshorekampanjen har planlagt oppstart juni 2016. Fjernings- og demonteringsarbeidene vil pågå til 2021.

Kontraktssum: MNOK 700
Ferdigstillelse: 2021
Oppdragsgiver: CNR International

HVAC JOHAN SVERDRUP

Rammeavtale for levering av HVAC utstyr (Heating, Ventilation and Air Conditioning) til de fire første plattformene ved Johan Sverdrup feltsenter. Avtaleperioden er på fem år med opsjon for Statoil til å kunne forlenge avtalen i ytterliggere to sammenhengende perioder på to år. Blant annet skal 61 aggregatenheter leveres, og 140 tonn med stålplater vil gå med i prosjektet.

Kontraktssum: MNOK 250
Ferdigstilt: 2017 (fase 1)
Oppdragsgiver: Statoil

GINA KROG FSO

HVAC/R-kontrakt ved ombyggingen av tankeren Randgrid, som skal konverteres til FSO (Floating Storage og Offloading unit) for bruk på Gina Krog feltsenter. AF leverer et energieffektivt og moderne HVAC anlegg med en moderne AERON PLS styring, og inkluderer blant annet nye luftsentraler med energigjenvinnere, kjølemaskiner, vifter, lyddempere, brannspjeld, ytterveggrister med vannutskillere samt kjøle- og fryseanlegg for proviant.

Kontraktssum: MNOK 15
Ferdigstillelse: 2016
Oppdragsgiver: Teekay

HVAC FOR FEM SKIP TIL KLEVEN MARITIME

AF leverer HVAC-anlegg til fem av Kleven Maritime sine prosjekter. Bygg 372, et fartøy som skal brukes til kabellegging; bygg 381, et fartøy som skal brukes i forbindelse med utvinning av diamanter fra havbunnen; bygg 375, en brønnbåt; samt bygg 392 og 393, to trålere. Alle skipene er blant de mest avanserte i sine klasser. HVAC-anleggene skal leveres i 2016.

Kontraktssum: MNOK 20
Ferdigstillelse: 2016
Oppdragsgiver: Kleven Maritime

HØY AKTIVITET INNEN FJERNING OG GJENVINNING

2015 var totalt sett et godt år for AFs offshorevirksomhet, men med varierende resultater for de enkelte forretningsenhetene. Lav oljepris har gitt høyere aktivitet for rivevirksomheten offshore. De øvrige offshoretjenester opplever lavere aktivitet og tøffere tider.

Virksomhetsområdet Offshore omfatter AFs tjenester knyttet til fjerning og gjenvinning av offshoreinstallasjoner og inkluderer også nybyggs-, modifikasjonsog vedlikeholdsarbeid innen kraner, prosessmoduler, HVAC og riggservice. I tillegg har Offshore tjenester knyttet til vedlikehold og modifikasjon av olje- og gassindustriens landanlegg.

AF Offshore har tilgang til to kaianlegg; Miljøbase Vats i Rogaland og et kaianlegg i Mandal. Miljøbase Vats er Europas ledende mottaksanlegg for utrangerte offshoreinstallasjoner. Kaianlegget i Mandal har fasiliteter og kompetanse for bygging og sammenstilling av offshoremoduler.

Med virkning fra 1. september 2015 ble AF Gruppens virksomheter innenfor vedlikeholds- og modifikasjonsarbeid til HVAC-anlegg samlet i ett selskap, AF Offshore AeronMollier. Det nye selskapet leverer tjenester til offshoreinstallasjoner, samt totale HVAC-løsninger til nybygg av rigg, nybygg av marine fartøy, offshore spesialfartøy og flytende produksjonsenheter (FPSO) ved verft over hele verden.

KORT OM 2015

Offshore hadde en omsetning på MNOK 1 187 (850) i 2015. Resultat før skatt ble vesentlig bedre enn i 2014 og endte på MNOK 83 (-45). Det gir en resultatmargin på 7,0 prosent. AF Offshore Decom hadde i 2015 oppdraget med å fjerne B11-plattformen. Dette bidro til høy aktivitet og gode resultater for enheten. Det har vært tilfredsstillende aktivitet på mottaksanlegget i Vats i 2015 som følge av fjerningen av plattformen B11. Det ventes høy aktivitet på Vats i 2016 i forbindelse med Murchison-prosjektet. V & M Landanlegg har hatt god drift og leverer gode resultater i 2015. AF Offshore AeronMollier og AF Offshore Mandal har imidlertid blitt påvirket av nedgangen i offshorebransjen, og det har blitt gjennomført organisatoriske tilpasninger som følge av dette. Enhetene leverer svake resultater året sett under ett. Ved årsslutt hadde virksomhetsområdet Offshore en ordrereserve på MNOK 1 182 (1 918).

I 2015 ble AF Offshore Mollier tildelt rammeavtalen for levering av HVAC utstyr (Heating, Ventilation and Air Conditioning) til Johan Sverdrup feltsenter av Statoil.

Avtaleperioden er 5 år med opsjon for Statoil til å kunne forlenge avtalen i ytterliggere to sammenhengende perioder på to år. Avtalen har en anslått verdi på MNOK 250 eksklusive opsjoner. Avtalen trådte i kraft fra 30. april 2015.

MARKEDSUTSIKTER

Oljeprisen svekket seg betydelig gjennom 2015, og en lavere oljepris bidrar til redusert lønnsomhet og lavere investeringsvillighet blant oljeselskapene. Statistisk Sentralbyrå anslår investeringene knyttet til olje- og gassutvinning i 2016 til NOK 171 mrd. Dette er en nedgang på 11,5 prosent sammenlignet med anslaget for 2015. Det er særlig anslagene for investeringer innen letevirksomhet, felt i drift og rørtransport som reduseres sammenlignet med tilsvarende tall for 2015. Historisk sett er investeringsnivået fortsatt høyt, men en lavere oljepris og en økt usikkerhet vil kunne påvirke AFs virksomhet innen vedlikehold og modifikasjon. I følge Statistisk sentralbyrå forventes det imidlertid en moderat oppgang innenfor kategoriene feltutbygging, landvirksomhet samt nedstengning og fjerning. Dette gir gode muligheter for AFs offshorevirksomhet innen rivning og fjerning av utrangerte oljeinstallasjoner.

STRATEGI

AF Gruppen samlet i 2013 all virksomheten innen offshore og marine i ett virksomhetsområde , AF Offshore AeronMollier. Hensikten var å få tydeligere frem det samlede tjenestetilbudet til offshoremarkedet og en felles strategi for enhetene innen offshore. Sentralt i dette arbeidet blir bedre samarbeid for å utnytte kompetanse og kapasitet på tvers og mot felles kunder.

AF Gruppen er og skal være ledende innen fjerning og gjenvinning av utrangerte offshoreinstallasjoner i Nordsjøen.

I tillegg skal AF Gruppen være en nisjebasert V&M-aktør for små og mellomstore leveranser og den ledende leverandøren av HVAC-tjenester til marine- og offshoresektoren.

Gjennom dypvannskaien på Miljøbase Vats og etablering av en dedikert organisasjon innen Rig Services har AF posisjonert seg for prosjekter innenfor service- og vedlikeholdstjenester for rigger.

Den eksisterende kompetansebasen innen kompleks prosjekterings- og prosjektledelse skal kompletteres med tekniske fagområder som er nødvendige for å kunne ta tekniske prosjekter.

Offshorevirksomheten arbeider med å styrke tilstedeværelsen innen utvalgte segmenter og geografiske områder.

Virksomheten i Kina er i vekst og AF Gruppen har opprettet et selskap i Singapore for å være i posisjon til å kunne realisere de mulighetene dette markedet kan gi for virksomhetsområdet.

Omsetning Mnok

1187
10%
AF Gruppen 12 398

Driftsresultat Mnok

104
10%
AF Gruppen 1 010

Ebit (%)

8,7% icon

Ansatte

241
8%
AF Gruppen 3 030

OFFSHORE BESTÅR AV

 • AF Offshore Decom
  AF Deccom Offshore UK Ltd.
  Miljøbase Vats
 • AF Offshore AeronMollier
  Aeron Energy Tech Co.
  AF Offshore Aeron Pte. Ltd.
 • AF Offshore Mandal
 • V & M Landanlegg

Geografisk tilstedeværelse

 • Norsk og britisk sokkel
 • Norge
 • UK
 • Kina
 • Singapore
map

NØKKELTALL

Beløp i MNOK 2015 2014 2013
Inntekter 1 187 850 1 480
Driftsresultat (EBIT) 104 -22 70
Resultat før skatt (EBT) 83 -45 71
EBIT % 8,7 % -2,6 % 4,7 %
EBT % 7,0 % -5,3 % 4,8 %
Ordrereserve 1 182 1 918 1 265
Scroll right Scroll left