HMS I RYGGMARGEN

I AF Gruppen er HMS et felles ansvar. Målet er å sikre et arbeidsmiljø som forhindrer skader, som virker helsefremmende og som hindrer negativ effekt på omgivelsene.

AF har en målsetting om at ingen skal skade seg eller bli syke som følge av arbeidet. Omgivelsene skal ikke påføres unødig belastning på grunn av vår virksomhet. Høy vekst skal ikke gå på bekostning av verken helse, miljø eller sikkerhet.

Helse, sikkerhet og det å ivareta miljøet er alles ansvar og krever et direkte engasjement fra alle ansatte, enten det er ledelsen, mellomlederne eller fagarbeiderne. Arbeidsmiljøet skal være trygt for alle – også de som er ansatt hos våre underentreprenører.

På Flesland flyplass der LAB utfører et prosjekt for Avinor skjedde det 4. juli en ulykke som fikk fatalt utfall. En ansatt hos en tiltransportert sideentreprenør ble alvorlig skadet da en lift veltet. Han døde av skadene på Haukeland sykehus 19. juli. Vi fortsetter å fokusere på at vår sikkerhetstenking også skal gjelde både underentrepriser og tiltransporterte entrepriser.

HMS er en integrert del av all ledelse på alle nivåer i AF. Det er svært viktig for AF at både ledere og fagarbeidere er lojale til alle krav og systemer innen HMS, og at alle gjennom sin adferd viser gode HMS-holdninger.

AF Gruppen har et strukturert og enhetlig HMS-system som omfatter alle enheter og prosjekter. AF har prosedyrer for risikoanalyse og barrieretenking. Alle uønskede hendelser og skader rapporteres i HMS-systemet og kategoriseres etter alvorlighetsgrad. Personskader med fravær og uønskede hendelser granskes i henhold til konsernets prosedyre. Ansvarlig konserndirektør og enhetens direktør deltar i granskningen og er ansvarlige for å lukke eventuelle avvik og innføre forebyggende tiltak.

Over tid har våre prioriteringer resultert i lav skadefrekvens, lavt sykefravær og høy kildesorteringsgrad. Vi ønsker at alle skal komme hjem minst like friske som da de dro på jobb.

SIKKERHET

For andre år på rad kan AF Gruppen vise til den laveste skadefrekvens noensinne. Resultatene skyldes en kompromissløs holdning til sikkerhet og et systematisk og målrettet arbeid. Men god sikkerhet er ikke noe man kan konstatere at man har oppnådd. God sikkerhet er noe enhver ansatt må jobbe for hver dag, året rundt.

MÅLET

AFs overordnede mål er å unngå arbeidsulykker med personskader som er så alvorlige at det medfører fravær fra arbeidsplassen (H = 0). Målet vårt skiller ikke på egne ansatte og ansatte hos våre underentreprenører.

VIRKEMIDDEL

Sikkerhetsarbeid i AF er preget av en erkjennelse om at alle uønskede hendelser har en årsak og at de dermed kan unngås. Gjennom risikostyring analyseres aktiviteter med tanke på mulige uønskede hendelser og årsakene til disse. Det etableres risikoreduserende barrierer slik at risikoen for at uønskede hendelser elimineres, eller reduseres til et akseptabelt nivå. Når det likevel skjer uønskede hendelser, følges disse opp for å finne bakenforliggende årsaker, slik at forebyggende tiltak kan etableres. De alvorligste hendelsene blir fulgt opp ekstra grundig gjennom granskning. AFs ansatte får grundig opplæring i grunnprinsippene i AFs sikkerhetsarbeid.

RESULTAT

Skadefrekvensen har vist en positiv utvikling gjennom årenes løp, med en H-verdi for den norske virksomheten på rundt 20 tidlig på 90-tallet, til dagens historisk lave H-verdi på 1,0. Denne verdien representerer 10 fraværsskader i 2015.

HELSE

AF ønsker å skape et arbeidsmiljø som virker helsefremmende, som forebygger sykdom og som gir arbeidsglede. AF arbeider aktivt for å oppnå dette.

MÅL FOR SYKEFRAVÆR

Målet er å unngå all arbeidsrelatert sykdom blant egne ansatte, det vil si sykdom som er forårsaket av forhold på arbeidsplassen. Sykefraværsprosenten er derfor en viktig indikator for vårt helsearbeid. AFs mål er et sykefravær under 3 prosent. Dette representerer etter vårt syn et normalt sykdomsbilde, uten arbeidsrelatert sykdom.

UTVIKLING I SYKEFRAVÆR

UTVIKLING I H-VERDI

VIRKEMIDDEL

Det utføres risikoanalyser som avdekker negativ helseeksponering og det etableres barrierer som skal hindre at eksponeringene gir negativ helseeffekt på kort og lang sikt. De ansatte blir holdt orientert om hvilke helseeksponeringer som finnes og tilhørende alternative barrierer som kan benyttes for å hindre helseskader. Det gjennomføres løpende opplæring slik at både ledere og fagarbeidere har kunnskap i godt forebyggende helsearbeid.

Medarbeidernes helse følges opp gjennom intern bedriftshelsetjeneste, ved systematiske helseundersøkelser og kartleggingsarbeid. Det er etablert sykefraværsutvalg i alle forretningsenheter som skal sikre at alle med sykefravær blir fulgt opp på en skikkelig måte.

RESULTAT

AF hadde et sykefravær på 3,7 prosent i 2015. Selv om sykefraværet i AF er lavt i forhold til sammenlignbare virksomheter, jobbes det for for et enda lavere sykefravær.

MILJØ

AF driver en virksomhet som kan påvirke ytre miljø og arbeider kontinuerlig for å begrense belastningen på omgivelsene våre. AF ønsker å forhindre skader og negativ effekt, og har til enhver tid beredskap i våre systemer for å minimere skader og tap på ytre miljø dersom en ulykke skjer.

MÅL FOR YTRE MILJØ

Hver forretningsenhet har sine mål for ytre miljø, basert på enhetens viktigste miljøaspekter. I tillegg måles resultatene til alle enheter ut ifra AF Gruppens felles måleparametre, Kildesorteringsgrad og Klimaspor.

VIRKEMIDDEL

Miljøarbeid er en integrert del av HMS-arbeidet, og virkemidlene er derfor sammenfallende med virkemidler innen sikkerhets- og helsearbeid. Det gjennomføres systematisk risikoanalyser som avdekker mulige miljøfarer. Det etableres barrierer for å hindre miljøskader. Skulle uønskede hendelser inntreffe rapporteres dette og hendelsen følges opp for å minimere skadene og for å etablere forebyggende barrierer.

Oppfølging av måleparameterne Kildesorteringsgrad og Klimaspor virker som en ekstra drivkraft i AFs miljøarbeid. Parameterne fokuserer på viktige miljøfaktorer som AF har mulighet til å påvirke. Kildesorteringsgrad forteller hvor stor del av avfallet fra virksomheten som sorteres. Hensikten med kildesortering er å legge til rette for gjenvinning. Klimaspor er måling av AFs påvirkning på klimaet relatert til mengde klimagassutslipp i tonn CO2-ekvivalenter. En CO2-ekvivalent er en enhet for å sammenligne ulike klimagassers virkning på klimaet.

KILDESORTERINGSGRAD

Totalt for konsernet 2015 2014 2013
Bygging 84 % 82 % 81 %
Rehabilitering 87 % 82 % 80 %
Riving 96 % 96 % 96 %
Total mengde 319 225 t 478 955 t 408 365 t
Scroll right Scroll left

Klimaspor for 2015: 35 937 tonn CO2, tilsvarende 3,3 tonn pr MNOK omsetning.

(For energi- og klimaregnskap, se Bærekraftig Entreprenørskap.)