BÆREKRAFTIG ENTREPRENØRSKAP

Bærekraft er en forutsetning for fortsatt vekst. Ved å minimere belastningen på ytre miljø og ha en kompromissløs holdning til sikkerhet og etikk skal AF Gruppen sikre at verdiene som skapes i størst mulig grad verner om samfunn og miljø.

AF Gruppen er et selskap hvor holdninger og verdier står sterkt. Utgangspunktet for AF Gruppen sin virksomhet er at selskapets vekst aldri skal gå på akkord med selskapets kompromissløse holdning til sikkerhet og etikk. Bærekraftig entreprenørskap i AF Gruppen tar for seg forhold rundt miljø, økonomi og forretningsetikk, samt sosiale aspekter som helse, sikkerhet, mangfold og likestilling.

Europakommisjonens mål for en sirkulær økonomi, som bidrar til at ressurser gjenvinnes og forblir i kretsløpet, er at mer enn 80 prosent av materialer som blir brukt skal gjenvinnes innen 2030. AF Gruppen leverer allerede over kommisjonens mål for 2030 for både bygging, rehabilitering og rivning.

AF har sortert og gjenvunnet store mengder materialer i 2015, med henholdsvis 318 939 tonn (478 955 tonn) kildesorterte masser og 552 884 tonn (707 941 tonn) gjenvunnet asfalt og betong. I tillegg renser AF Gruppen forurenset masse for gjenvinning. 86 000 tonn masse er blitt renset i 2015 med en tilhørende gjenvinningsgrad på 85 prosent. Alle disse tiltakene gir en betydelig samfunnsmessig gevinst i tillegg til den forretningsmessige gevinsten for selskapet.

Bærekraftig entreprenørskap fordrer også at virksomheten har nødvendig beredskap for uventede hendelser samt systemer for kontinuerlig å lære av sine feil. For å lære av sine feil må det være en forståelse og et ønske om at man alltid kan bli bedre. AF Gruppen har gjennomført et omfattende seriøsitetsinitiativ for sine virksomheter. Hensikten har vært tosidig; eliminere uønskede hendelser og redusere uønskede samarbeidspartnere på våre prosjekter. Dette skal bidra til å forebygge arbeidslivskriminalitet på våre arbeidsplasser.

Bærekraftig entreprenørskap forutsetter et enhetlig ledelsessystem som beskriver hvordan enhetene opererer i den daglige drift innenfor de rammer som er gitt av konsernet. AF Gruppen har enhetlige systemer for både løpende rapportering og håndtering av enkelthendelser i konsernet.

Kildesorteringsgrad

miljøforholdI

I AF skal all virksomhet være basert på en grunnleggende forståelse og aksept for at belastning på ytre miljø skal minimeres.

AF driver virksomhet som kan påvirke ytre miljø gjennom støy, støv, vibrasjoner, utslipp og annen miljøbelastning. Virksomheten kan medføre inngrep i og forandring av landskap og natur. Konsernpolicy og tilhørende styringssystemer for ytre miljø skal forhindre eller redusere uønskede miljøpåvirkninger. Styringssystemet følger prinsippene i miljøstandarden ISO14001. Kildesorteringsgrad og klimaspor er valgt som AF Gruppens felles måleparametre for ytre miljø. Parameterne skal bidra som drivkraft i AFs miljøarbeid og er relevant for alle enheter.

Avfall

AFs virksomhet produserer avfall av ulike typer og ulike mengder. AF driver avfallshåndtering gjennom å prosjektere og planlegge prosjekter slik at minst mulig avfall oppstår og slik at avfall som oppstår er av en type som kan sorteres og gjenvinnes. Hensikten­ med kildesortering er å tilrettelegge for gjenvinning. Det vil si materialgjenvinning, energigjenvinning eller gjenbruk.

Kildesortering 2015 2014 2013
Byggin 84 % 82 % 91 %
Rehabilitering 87 % 82 % 80 %
Rivin 96 % 96 % 96 %

AF har virksomhet som gjenvinner asfalt og betong fra bygge- og anleggsnæringen i Norge. Asfalt og betong som ble gjenvunnet til kvalitetsmasser i AF:

Gjenvinning 2015 2014 2013
Asfalt (tonn) 369 027 407 940 247 932
Betong (tonn) 183 857 300 001 226 615
Total mengde (tonn) 552 884 707 941 474 547

I tillegg har AF behandlet og renset 86 000 tonn (67 500) forurenset masse i 2015.

Klima

AF forbruker betydelige mengder energi i form av diesel til anleggsmaskiner og strøm til prosjektene. I tillegg bidrar konsernets reiseaktiviteter til indirekte utslipp. Dieselforbruk fra anleggsmaskiner bidrar mest til klimagassutslipp i AF. Antall anleggsmaskiner vil øke i takt med omsetningen. Selskapet fokuserer derfor på utskifting av gammelt utstyr og innkjøp av moderne anleggsmaskiner med lavere utslippsmengder.

AF har et felles klimaregnskap for hele konsernet uttrykt i antall tonn CO2-ekvivalenter i forhold til omsetning (se tabell s. 25).

Utslipp

AF Gruppens virksomhet kan medføre utslipp til vann, jord og luft. Generelt skilles det mellom regulære utslipp og uhells­utslipp. Alle utslipp fra virksomheten skal som et minimum være innenfor godkjente tillatelser. I bygge- og anleggsfasen sikres dette gjennom god planlegging med riktig plassering av anleggsveier, massedeponier og riggområder. I tillegg etableres midlertidige og permanente erosjonstiltak som hindrer direkte avrenning fra graveskråninger og lignende som sedimentasjonsbassenger, renseanlegg, oljeutskillere og ulike typer filtreringsmetoder.

For å kontrollere at rutiner og iverksatte tiltak fungerer, tilknyttes ekstern spesialkompetanse og verifikator etter behov. All miljøaktivitet innen offshoresektoren er omfattet av ­eksterne verifikatorer som har dokumentert at selskapet opererer langt innenfor alle gitte utslippstillatelser. Disse rapportene er tilgjengelige på våre internettsider (afgruppen.no/offshore).

FORRETNINGSETIKK

AF Gruppen har et stort antall kunder og leverandører og ønsker å utvise en høy forretningsetisk standard på alle nivåer i organisasjonen. AF skal kun benytte leverandører som forplikter seg i henhold til AF sine etiske standarder. AFs konkurranseevne og plass i samfunnet begynner og slutter med at selskapet er til å stole på.

AF ønsker å skape en inspirerende arbeidsplass med trivsel og energi samtidig som vi er kompromissløse til sikkerhet på arbeidsplassen.

Kunder

AFs kunder omfatter alt fra store private eller offentlige aktører­ til et stort antall mindre aktører. Oppdrag tildeles i form av anbudsprosesser eller etter forhandlinger. Det er stor konkurranse om oppdragene.

Alle kunder skal ha de samme rettighetene og behandles rettferdig. Produkter og tjenester skal markedsføres og selges på grunnlag av egenskapene til produktene og fordelene ved AF som leverandør. AF skal ikke uttrykke seg nedsettende om våre konkurrenter og skal overholde gjeldende konkurranselover og bestemmelser. Det er nulltoleranse for prissamarbeid og korrupsjon.

AF er bevisst på hvilke kunder selskapet ønsker å jobbe for. Det ble i 2015 gjennomført en kundeundersøkelse for at AF skal kunne lære av sine gjennomførte prosjekter og derigjennom utvikle langsiktige gode relasjoner til sine kunder.

ENERGI- OG KLIMAREGNSKAP 2015

LEVERANDØRER

Innkjøp av varer og tjenester utgjør 71 prosent av omsetningen i AF og underentrepriser utgjør den største andelen. AF har ansvar for hele kontraktspyramiden og skal bare gjøre forretning med leverandører som oppfyller lovfestede krav, krav i tariffavtaler, samt interne krav i AF Gruppen. Seriøsitetsprosjektet ha medført krav om at leverandører skal kontrolleres og prekvalifiseres før kontrahering, samt at det skal løpende gjennomføres kontroller i prosjektene. For å sikre etterlevelsen av AF sine etiske standarder, har AF krav om maksimum to ledd underleverandører i prosjekter. Leverandører bli også etter-evaluert for bruk ved senere prekvalifiseringer.

AF har klare retningslinjer for blant annet adferd knyttet til konkurranse, leverandører og interessekonflikt. I 2009 sluttet AF seg til FNs Global Compact, som baserer seg på ti grunnleggende prinsipper for å sikre menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og antikorrupsjon.

AF Gruppen har en fullmaktsmatrise som hvert år godkjennes av selskapets styre. Fullmaktsmatrisen skal sikre at selskapets retningslinjer for avtaleinngåelser og innkjøp blir fulgt. Hovedregelen i selskapets fullmaktsmatriser er at alle avtaler og utbetalinger skal signeres av minimum to personer. AF har i tillegg en egen HMS-rådgiver som fungerer som et internt arbeidstilsyn.

PERSONLIG INTEGRITET

Alle ansatte representerer AF Gruppen i alle forretningsmessige sammenhenger. Ansatte må på ingen måte komme i et avhengighetsforhold til selskapets kunder, aksjonærer, leverandører eller andre forbindelser som kan medføre konflikt mellom AF Gruppen og personlige interesser. Ansatte skal ikke på vegne av selskapet gjøre forretning med en slektning eller nær venn.

AF skal ha et ryddig og åpent forhold til informasjon. All sensitiv informasjon i AF Gruppen er konfidensiell og skal behandles fortrolig. Det er retningslinjer knyttet til hvordan og hvem som kan uttale seg i media. Privat deltakelse i sosiale medier skal ikke bidra til at andre stiller tvil om den enkeltes rolle og habilitet. Børssensitiv informasjon skal i tillegg håndteres i henhold til policy for innsideinformasjon. Det gjennomføres løpende kontroll av alle børstransaksjoner gjennomført med ansatte eller relaterte parter.

ARBEIDSMILJØ

AF Gruppen skal ha et arbeidsmiljø som virker helsefremmende og som forebygger sykdom hos våre medarbeidere. AF ønsker å skape en inspirerende arbeidsplass med trivsel og energi samtidig som vi er kompromissløse til sikkerhet på arbeidsplassen. Alle uønskede hendelser har en årsak og derfor kan alle skader unngås.

HELSE OG SIKKERHET

I AF anser vi arbeid for å være en kilde til god helse, men ansatte vil gjennom sitt arbeid også kunne bli påvirket negativt av ulike helsemessige belastninger. Måling og oppfølging av sykefravær er en viktig indikator både på helse og trivsel. Det legges bevisst til rette for et arbeidsmiljø som virker helsefremmende og som forebygger arbeidsrelatert sykdom hos medarbeidere.

AF gjennomfører aktiviteter som tradisjonelt er forbundet med risiko og som kan føre til skader. AF har ansvar for alle som jobber på våre prosjekter uavhengig om de er egne ansatte, eller underentreprenører av AF Gruppen.

AF har en målsetning om at ingen skal skade seg som følge av arbeidet. Sikkerheten til ansatte, samarbeidspartnere og tredjepart skal aldri gå på kompromiss med inntjening og fremdrift. Denne holdningen gjenspeiles i AFs systemer og organisasjon, og ved at alle tar personlig ansvar for egen og andres sikkerhet.

Alle underentreprenører har krav om å følge AFs retnings- linjer. AF gjennomfører sikkerhetsopplæring for alle uavhengig av morsmål og arbeidsgiver. AF inkluderer også underentrepre- nører i beregningsgrunnlaget når tall for sikkerhet rapporteres.

Rapportering av helse og sikkerhet er vist under kapittelet HMS.

MANGFOLD OG LIKESTILLING

Andelen av egne ansatte og underentreprenører med utenlandsk statsborgerskap øker. AF har som øvrige aktører i bygg- og anleggsbransjen få kvinnelige ansatte. AF Gruppen skal ha et arbeidsmiljø som er uten forskjellsbehandling, diskriminering, sjikane og mobbing på grunn av rase, hudfarge, religion, nasjo- nalitet, kjønn, seksuell legning, alder og uførhet.

AF jobber bevisst med å skape en inkluderende arbeidsplass hvor det legges til rette for flere kvinnelige ansatte og et miljø med flere nasjonaliteter.

FORHOLD MELLOM LEDERE OG ANSATTE

AF har et velfungerende tillitsvalgt- og verneapparat som sikrer de ansattes rett til å medvirke ved beslutninger som vedrører arbeidsforhold. Det er et eget bedrifts- og arbeidsmiljøutvalg, og selskapet har representanter fra funksjonærer og fagarbeidere i styret.

AF trener og utvikler medarbeidere gjennom utviklingsprogram som er i samsvar med våre mål og verdier. Det skal gjennomføres og dokumenteres utviklingssamtaler for alle ansatte minst en gang årlig. I tillegg måles medarbeidertilfredsheten jevnlig.

OMDØMME

De ansatte har vært med på å bygge opp om AF Gruppens omdømme som et selskap som er til å stole på. Omdømmet blir hver dag påvirket av adferden til hver enkelt ansatt.

Hensikten med virksomheten er å skape verdier for våre kunder, eiere, medarbeidere, leverandører og samfunnet. AFs attraktivitet synliggjøres gjennom hvordan verdiene skapes og forvaltes. AFs konkurranseevne og plass i samfunnet begynner og slutter med at vi er til å stole på. AF ber derfor alle medarbeidere om å tenke og handle i henhold til AFs kjerneverdier.

Ledere i AF Gruppen har et overordnet ansvar for å utøve ledelse som skaper en kultur der ryddig adferd anerkjennes, settes pris på og etterleves av alle ansatte. Det som er bygd opp over mange år, kan imidlertid rives ned av enkelthendelser og påvirkes av håndtering av hendelser knyttet til miljø, forretningsetikk og sosiale forhold. AF er derfor kompromissløse når det gjelder etterlevelse av «Adferdskoden» og selskapets kjerneverdier.

BEREDSKAP

AF har en overordnet beredskapsplan for hele konsernet. Planen gir retningslinjer for hvordan beredskapsplan og bered- skapsorganisasjon i prosjektene skal bygges opp. Sentralt står prosjektenes krav om å identifisere og definere alle fare- og ulykkessituasjoner som kan føre til skade på eller tap av verdier. Formålet er å kunne håndtere og redusere skadevirkninger av mulige beredskapssituasjoner.

Konsernet har en beredskapsledelse som er tilgjengelig 24 timer i døgnet ved ulykker eller potensielle ulykker. zAvhengig av situasjonen, vurderes behov for etablering av krisestab i konsernet.

LÆRE AV VÅRE FEIL

Til tross for god planlegging og forebyggende tiltak, kan uøn- skede hendelser skje. Derfor er det viktig med rapportering av uønskede hendelser for å kunne lære av disse. AF registrerer og behandler også alle HMS-hendelser og kvalitetsavvik. Ved registrering vurderes alltid hendelsenes alvorlighetsgrad. Ut fra alvorlighetsgraden avgjøres det hvilken del av organisasjonen som skal involveres, hvorvidt hendelsen skal granskes og hvordan videre erfaringsoverføring skal skje.

Antall registrerte uønskede hendelser har økt de siste årene. Det ble i 2015 rapportert 15 363 (9 967) uønskede hendelser (RUH) i AF Gruppen. Rapporteringsfrekvensen for 2015 var på 2,91 (1,98) RUH per årsverk. Det er en klar sammenheng mellom økning i antall registrerte uønskede hendelser og reduksjon i antall skader.