Anlegg

ET NASJONALT ANSVAR

På vei til Aker Brygge ruslet Jørgen Mathisen forbi en diger byggegrop og lurte på om det ikke var noe der han og jobben burde bidra med. Litt senere satt AF Anlegg med ansvaret for Nordens største betongprosjekt – og et nasjonalt ikon.

Down

Det summer av hektisk aktivitet i byggegropa på Vestbanetomta i Oslo. Fem tårnkraner streber mot himmelen og under vrimler det av fagarbeidere og funksjonærer. 4. september gikk startskuddet for AF Anlegg på tomta, og prosjektgjengen skal holde til her helt til sommeren 2018.

– Vi bygger selve råbygget til det nye Nasjonalmuseet. Nå holder vi på med kjelleretasjen, som blir museets lager, og en nedhengt mellometasje i dekket over kjelleren som skal huse rør, ventilasjon og kabler. Arkitekten er opptatt av at museet skal ha rene flater uten forstyrrende elementer. Kunsten skal være i fokus, derfor skal rørene føres opp i doble vegger i museumsdelen, forteller prosjektleder Odd Solum.

Museet er tegnet av Kleihues + Schuwerk Gesellschaft von Arkitekten, som høsten 2010 vant den internasjonale arkitektkonkurransen. Det markerte slutten på en nesten 50 år lang diskusjon om nytt nasjonalmuseum. Nå er det bare fire år igjen til publikum får adgang til det nye museet for kunst, arkitektur og design.

STORT, KOMPLEKST OG KREVENDE

At AF Anlegg la inn tilbud på kontrakten for råbygget er egentlig basert på en tilfeldighet.

– Vi var i ferd med å avslutte flere store prosjekter i olje- og gassbransjen på Vestlandet, og jeg gikk og drømte om et stort betongprosjekt i Oslo. Jeg anså imidlertid det som temmelig usannsynlig, forteller assisterende prosjektleder Jørgen Mathisen.

Men en dag gikk han forbi tomta på Vestbanen, og la merke til den store byggegropa.

– Jeg leste meg litt opp og oppdaget at det dreide seg om Nordens største betongprosjekt, men regnet med at det var utlyst for lenge siden. Da vi sjekket, viste det seg imidlertid at kontrakten slett ikke var inngått ennå. Dermed tok jeg kontakt med avdelingsdirektør Geir Flåta og sa at dette må vi gi tilbud på – det er en kjempemulighet! Med sin lange erfaring tok Odd betongkalkylen på strak arm, slik at vi kunne utarbeide et tilbud, sier han.

Det viste seg etter hvert at AF Anlegg var det eneste selskapet som bød på kontrakten.

– Jeg skal ikke spekulere i årsakene til det, men det er klart at dette er en stor, kompleks og krevende hovedentreprise – det er tross alt Nord-Europas største pågående kulturbyggeprosjekt. Vi er bekvemme med entrepriseformen, vi har muskler til å gjennomføre et slikt prosjekt, og så er vi jo veldig glade i betong! Bygget kommer til å bli fantastisk flott, sier Solum.

Kontrakten for råbygget er den desidert største enkeltkontrakten i Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum. Kostnadsrammen er på totalt 5,3 milliarder kroner, og prosjektet blir dermed Norges dyreste kulturbygg. AF Byggfornyelse har dessuten landet kontrakten for Tett bygg, som omfatter fasader og tak. AF Anlegg og AF Byggfornyelse har derfor inngått et samarbeid og gjennomfører begge entreprisene sammen.

– Vi er helt klart den største aktøren på tomta. Det er moro å være med på å bygge det som blir et nasjonalt arvestykke – byggeprosjekter er ikke hverdagskost for oss i AF Anlegg, sier Mathisen.

– Men så er jo vi litt annerledes også – vi tar gjerne de utfordringene som dukker opp. Og selv om dette er et bygg, har det alle ingredienser til et anleggsprosjekt: Det er både maskinstyring, logistikk, nitid planlegging og massevis av betong, legger Solum til.

Hvert år passerer 12 millioner mennesker området rundt anleggstomta.

– Dette er et knutepunkt både for bilister, syklister, fergepassasjerer, kollektivtrafikk og fotgjengere. Det er uvant for oss i AF Anlegg å reise kollektivt til jobben, vi er mer vant til å reise med fly til prosjektene våre, sier Solum.

Det er moro å være med på å bygge det som blir et nasjonalt arvestykke.

ASSISTERENDE PROSJEKTLEDER JØRGEN MATHISEN

Assisterende prosjektleder Jørgen Mathisen, kontraktingeniør Siri Gulbrandsen og prosjektleder Odd Solum stortrives i hverandres selskap. Sammen med resten av gjengen i AF Anlegg har de stålkontroll på oppføringen av nytt Nasjonalmuseum i Oslo.

AMBISIØSE KLIMAKRAV

Nasjonalmuseet bygges for øvrig etter ambisiøse klimakrav, med solide materialer som tåler tidens tann i minst 200 år.

– Statsbygg har satt strenge krav til CO2-regnskap, noe som sammenfaller med AF Anleggs egne målsettinger om grønne prosjekter. Vi har streng kontroll av betongreseptene vi bruker, og diskuterer hvordan vi skal få til en fossilfri byggeplass. Den sedvanlige pick-up’en er for eksempel byttet ut med en el-varebil, og de røde og hvite tårnkranene vi bruker benyttes for første gang i Norge. De har LED-lys, de støyer ikke, har diskret design og dessuten varmepumpe og air condition i førerhuset, sier Solum.

Den største utfordringen i prosjektet er logistikken – når 800 mennesker jobber med flere ulike entrepriser samtidig på en trang byggeplass må kreative løsninger tas i bruk for at alt skal gå knirkefritt.

– Prosjektet stiller vanvittige krav til planlegging. Det er utfordrende å sette sammen en prosjektgruppe med kjente og ukjente mennesker som skal fungere og trives sammen, men det har vi fått til. Vi koser oss i hverandres selskap og jobber hardt alle som en. Innimellom har vi noen heftige diskusjoner, men vi evner alltid å bli enige, sier Solum.

AF Anlegg har 24 funksjonærer og et titalls egne grunnarbeidere og maskinførere på tomta. I tillegg er det flere store underentreprenører.

– Jeg gleder meg til å besøke museet når det står ferdig. Sikkerhetssystemene er så strenge at kunst som aldri før har vært i Norge på grunn av manglende sikkerhetsklarering, nå kan stilles ut. Statsbyggs mål er at her skal selv Mona Lisa kunne henge trygt, sier Odd Solum.

NASJONALMUSEET

Kontrakt K204 er en hovedentreprise som omfatter bygging av et plasstøpt råbygg på om lag 54 000 kvadratmeter for Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum. Råbygget består av en kjeller med messanin og et overliggende bygg i fem etasjer. Kontrakt K205 er en entreprise som omfatter om lag 11 000 kvadratmeter fasader og om lag 14 000 kvadratmeter tak for Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum. Entreprisen be- står av betongkonstruksjoner, vinduer, dører, porter, luker, stål-, mur-, tømrer-, tekke- og metallarbeider. Terrasse og atrier skal ha natursteinsdekke og fasader skal kles med murt naturstein.

Oppdragsgiver: Statsbygg
Entreprenør: AF Anlegg og AF Byggfornyelse

SAMLET KONTRAKTSSUM FOR BEGGE ENTREPRISER, MNOK

770

FERDIGSTILLELSE

2018

«Vi er bekvemme med entrepriseformen, vi har muskler til å gjennomføre – og så er vi veldig glade i betong!»

ODD SOLUM, PROSJEKTLEDER

FLERE SENTRALE PROSJEKTER

RYFAST

AF bygger 8 km ny tofeltsvei hvorav 6,5 km er en del av den 14 km lange undersjøiske Ryfylketunnelen. Tunnelen mellom Stavanger og Ryfylke blir verdens lengste undersjøiske tunnel for biltrafikk, med klodens dypeste punkt for persontrafikk, hele 292 meter under havoverflaten. Arbeidene inkluderer fire portalkonstruksjoner, en 100 meter lang bru og bygg for tekniske anlegg i tunnelene.

Kontraktssum: MNOK 1 168
Ferdigstillelse: 2018
Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region vest

RÅNÅSFOSS III

AF oppgraderte Rånåsfoss III for Glomma Kraftproduksjon AS. Det er utført betydelige arbeider inne i den ærverdige kraftstasjonen fra 1922. De gamle Francis-turbinene er frakoblet, og moderne, vertikale aggregater med propellerturbiner er installert i nytt maskinrom av glass. Sugerørene har fått ny utforming og økt kapasitet, hvilket betyr en produksjonsøkning fra 220 GWh til 280 GWh i året. Arbeidene ble påbegynt i 2011 og de gamle aggregatene har blitt faset ut en etter en etter hvert som de nye er koblet inn.

Kontraktssum: MNOK 110
Ferdigstilt: 2015
Oppdragsgiver: Glomma Kraftproduksjon AS

ØSTENSJØBANEN

AF oppgraderer Østensjøbanen i Oslo. T-banestrekningen ble åpnet frem til Skullerud i 1967, og til Mortensrud, bane 3, i 1998. Opprustingen av banen er et av de største prosjektene til Sporveien, og blir gjennomført på svært kort tid. Banen gjenåpner 3. april 2016 med åtte oppgraderte stasjoner, forlengede perronger og to rehabiliterte tunneler. Den totale banestrekningen tilsvarer lengden av 320 T-banevogner.

Kontraktssum: MNOK 378
Ferdigstillelse: 2016
Oppdragsgiver: Sporveien Oslo AS

E6 FRYA-VINSTRA

AF har den første hovedentreprisen på utbyggingen av E6 Frya-Sjoa. Strekningen Frya-Vinstra går gjennom Sør- og Nord-Fron kommuner i Oppland og består av blant annet 18 km ny motorvei hvorav 4,3 km i tunnel, 10 km lokalvei samt 20 betongkonstruksjoner. Prosjektet ferdigstilles i oktober 2016 og skal når det står ferdig bli en sikrere og mer effektiv Europavei.

Kontraktssum: MNOK 1 470
Ferdigstillelse: 2016
Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region øst

HØY AKTIVITET OG GOD DRIFT

Høy aktivitet og god drift på mange prosjekter bidro til at anleggsvirksomheten lykkes i å gjenskape gode resultater også i 2015. Det forventes et stort utbud av større anleggskontrakter i tiden som kommer.

Anleggsvirksomheten består av tre forretningsenheter, AF Anlegg, Målselv Maskin & Transport og Pålplintar.

AF Anlegg utfører tradisjonelle anleggsprosjekter i hele Norge innenfor samferdsel, infrastruktur og vannkraft. Dette inkluderer veg, bane, flyplass, tunnel, fundamentering, tunnelinnredning og –sikring samt ulike konstruksjoner i betong. Enheten er en av Norges ledende tunnel- og masseflyttingsentreprenører, med store komplekse prosjekter. Anleggsvirksomheten omfatter også prosjekter rettet mot olje- og gassindustrien, samt prosjekter innenfor vannkraft og energi-, sjø- og havneanlegg i Norge.

Målselv Maskin & Transport, som ble en del av AF Gruppen i 2015, er den største maskinentreprenøren i Troms og utfører prosjekter innen blant annet kommunaltekniske anlegg, vegbygging, masseforflytting og grunn- og betongarbeid. Den svenske enheten Pålplintar utfører fundamenteringsprosjekter til industri, bolig og offentlige bygg i Stockholm og Mälardalen.

KORT OM 2015

Anleggsvirksomheten oppnådde i 2015 en omsetning på MNOK 3 760 (3 172). Resultat før skatt ble MNOK 339 (288). Resultatmarginen endte på 9,0 prosent mot 9,1 prosent for fjoråret. Virksomheten har vunnet flere mellomstore prosjekter og fått økt arbeidsomfang i allerede kontraherte prosjekter i 2015. Ved årsslutt hadde virksomhetsområdet Anlegg en ordrereserve på MNOK 3 402 (2 913).

AF Anlegg hadde høy aktivitet også i 2015 og leverte igjen svært gode resultater for kjernevirksomheten. AF gjennomførte i juni kjøpet av 70 prosent av aksjene i Målselv Maskin & Transport. Selskapet har levert gode resultater siden det ble etablert i 1967. Oppkjøpet er i tråd med vår strategi om å vokse lønnsomt i våre kjernemarkeder.

Pålplintar økte aktiviteten noe i 2015 sammenlignet med 2014. De operasjonelle og organisatoriske tilpasninger som ble gjennomført i siste halvdel av 2014 har gitt resultater og det forventes både høyere aktivitet og bedre resultater fremover.

MARKEDSUTSIKTER

Anleggsmarkedet drives i hovedsak av store offentlige samferdselsprosjekter, og politiske prioriteringer har derfor sterk innytelse på utviklingen i markedet. Prognosene for norsk økonomi for 2016 preges generelt av større grad av usikkerhet som følge av fallet i oljeprisen. Som et motkonjunkturtiltak har imidlertid myndighetene økt bevilgningene til anleggsmarkedet, og det forventes stort utbud på nye anleggskontrakter i tiden som kommer.

I Statsbudsjettet for 2016 er det bevilget NOK 60,2 mrd. til samferdsel, en økning på 8,8 prosent fra saldert budsjett 2015. Av dette skal NOK 31,5 mrd. gå til vegformål, noe som er en økning på NOK 4,9 mrd. (18,5 prosent). Prognosesenteret forventer at totale investeringer innen anlegg vil øke med 11 prosent i 2016 og ytterligere 4 prosent i 2017. Utviklingen i svensk økonomi er påvirket av euroområdet, og Riksbanken satte i februar 2016 ned styringsrenten til -0,5 prosent for å stimulere den svenske økonomien. Ekspansiv pengepolitikk og økt sysselsetting bidrar til at Riksbanken forventer en vekst i brutto nasjonalprodukt på rundt 3 prosent årlig de neste årene. Sveriges Byggindustrier forventer også i sine prognoser en fortsatt sterk vekst i bygg- og anleggsinvesteringer i Sverige til og med 2016.

Oppsummert er markedsutsiktene for det norske og svenske anleggsmarkedet gode. Økte investeringsanslag til samferdsel og veiutbygninger, samt planlagt oppstart av mange store anleggsprosjekter gir et godt grunnlag for videre vekst for AFs anleggsvirksomhet.

STRATEGI

Den norske delen av anleggsvirksomheten er en landsdekkende og mobil organisasjon med store og komplekse anleggsprosjekter innenfor vei, bane, kraftanlegg og olje og energi. Anleggsvirksomheten har som målsetting å fortsette med lønnsom organisk vekst innenfor kjernevirksomheten. Det vil si store komplekse prosjekter som krever mye kompetanse innen prosjektledelse, teknisk gjennomføring, drift, risikostyring og HMS. I tillegg vil vekst skje gjennom oppkjøp av veldrevne selskaper med geografisk og markedsmessig nisjekompetanse.

Anleggsvirksomheten har over tid tilpasset seg markedet der utbudet av store milliardprosjekter øker. AF har utviklet og forberedt organisasjonen til å møte nye og flere konkurranseformer utover de tradisjonelle hovedentreprisene.

Ved å gjennomføre store og komplekse prosjekter skal AF være attraktive i arbeidsmarkedet. Enhetene skal aktivt rekruttere kvalifiserte nyutdannede fra høyskolene og erfarne medarbeidere innen drifts- og prosjektledelse. Anleggsvirksomheten jobber kontinuerlig med å utvikle ansatte gjennom opplæringsprogram og karriereplanlegging.

Den svenske delen av anleggsvirksomheten har sitt hovedvirke innen fundamentering med sin primære styrke i Stockholmsregionen. Også for denne virksomheten er vekst et mål, primært gjennom geografisk ekspansjon i Sverige.

Omsetning Mnok

3 760
30%
AF Gruppen 12 398

Driftsresultat Mnok

339
34%
AF Gruppen 1 010

Ebit (%)

9,0% icon

Ansatte

1 069
35%
AF Gruppen 3 030

Miljø består av

  • AF Anlegg
    AF Arctic
    JR Anlegg
  • Målselv Maskin & Transport
  • Pålplintar

Geografisk tilstedeværelse

  • Norge, inkl. Svalbard
  • Sverige
map

NØKKELTALL

Beløp i MNOK 2015 2014 2013
Inntekter 3 760 3 172 2 950
Driftsresultat (EBIT) 339 286 253
Resultat før skatt (EBT) 339 288 265
EBIT % 9,0 % 9,0 % 8,6 %
EBT % 9,0 % 9,1 % 9,0 %
Ordrereserve 3 402 2 913 4 604
Scroll right Scroll left